Utbildning

Heta arbeten

Heta Arbeten

Målgrupp och syfte
Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför ”heta arbeten”.
Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.
Kursen består av en teoretisk del med 6 lektioner samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.
Kursen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten.


Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen. Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.
Utbildningsmål
Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:
Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
Den egna arbetsmiljön - riskmiljöer
Brand- och skadeförebyggande åtgärder


Lagar och föreskrifter
Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar


Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att alltid kontrollera att brandskyddsansvarig utfärdat svetstillstånd innan arbetet börjat
 • att kunna handha befintligt släckmateriel för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • att säkerhetsregler finns och att de följs
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på korrekt och säkert sätt
Allmän brandskyddsutbildning, Brandskyddsteori
 • Människors beteende vid brands uppkomst och spridning
 • Lagar som gäller beträffande brand
 • Brandorsaker
 • Utrymningsorganisation
 • Husets larm och skydd
 • Brandförlopp inomhus
 • Praktik
 • Släckövning med handbrandsläckare (kolsyra & skum)

             Plats: kundens lokaler 
             Tid: 2 - 3 tim.
             Kursledare: 

Utrymningsövning
 • Praktisk övning med eller utan rök.

             Plats: hos kunden.

             Kursledare : 

Föreståndare för brandfarlig vara
 • Teoretisk och praktisk utbildning.

              Plats: kundens lokaler
              Längd: heldag
              Kursledare: 

SBA
SBA står för systematiskt brandskyddsarbete enligt den nya lagen "skydd mot olyckor"
 • Riskanalys av företaget
 • Brandskyddsinventering
 • Dokumentationen med checklistor
 • Utbildning av kontrollanter

              Plats: kundens lokaler 
              Tid: 2 - 4 tim.

Kurskalender

BOKA KURS HÄR!

Vi utbildar i brandsäkerhetUtdrag ur lagen om skydd mot olyckor:

"Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete ur SRVFS 2004:3:

"Behovet av ett systematiskt brandskyddsarbete
Det går inte att värdera brandskyddet hos ett objekt med utgångspunkt i de enskilda brandskyddsåtgärderna. Det krävs en helhetssyn och därför är det av stor vikt för brandsäkerheten att ägare och nyttjare av byggnader och andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd, hur vidtagna brandskyddsåtgärder samverkar och hur de bidrar till att minska riskerna. Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger inte besked om hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Ett gott brandskyddsarbete behöver därför bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de brandrisker som finns."